Olika tekniker för fällskäret

När du sågar fällskäret är det viktigt att komma ihåg två saker: Att brytmånen blir jämn och får rätt ­dimension, och att fällkilen eller brytjärnet sätts in innan trädet kan nypa fast sågsvärdet. Det finns några olika tekniker för att göra fällskäret på ett säkert sätt. Vilken teknik du bör använda beror bland annat på trädets storlek och lutning samt hur stor din motorsåg är.

Fällskär rakt bakifrån

http://youtu.be/tZbsZuWX_oA
På små träd är det enklast att såga fällskäret rakt bakifrån. Om du har liten erfarenhet av trädfällning är denna metod enklast att använda. Såga med dragande kedja (svärdets undersida) om du är ovan. Det är lite lättare eftersom sågen inte trycks mot dig. Annars går det snabbare att såga med skjutande kedja eftersom du kan stå kvar i samma position som vid riktskäret. Det är mycket viktigt att fällskäret sågas parallellt med riktskäret så att brytmånen blir jämngrov.

På små träd är det svårt att använda brytjärn eller fällkil. Om ­trädet lutar lite bakåt kläms svärdet fast, men med handkraft mot stammen eller en slana med piggar orkar du normalt trycka fram ­trädet. Har du en 4-5 meter lång slana med piggar orkar du trycka fram relativt baktunga träd med handkraft.

Metoden kan även användas på lite grövre träd om trädet inte lutar bakåt eller det blåser motvind. Finns risk att trädet kommer att gå bakåt och är för tungt för att kunna tryckas fram bör du använda fällhjälpmedel. Såga tills du får plats med att placera kil eller ­brytjärn i sågspåret. När du närmar dig den grovlek brytmånen skall ha, var noga med att brytmånen blir jämngrov.

För träd som lutar kraftigt framåt ökar risken för farlig och virkesförstörande spjälkning om du sågar fällskäret bakifrån. Gör om möjligt instick och såga bakåt på sådana träd.

Fällskär med hjälp av barkstöd

http://youtu.be/R8GO-PS0bWk

Barkstöden fungerar som en vridpunkt mellan motorkropp och sågsvärd. Sätt an barkstödets nedre spets vid den tilltänkta brytmånsbredden. Tryck med vänsterhanden mot främre handtaget samtidigt som du lyfter bakre handtaget med högerhanden. Såga med dragande kedja tills du har uppnått lämplig brytmånsbredd. Brytmånen ska vara jämntjock. Glöm inte att sätta in fällkilen i sågspåret efter att du har sågat drygt hälften av diametern.

Det går också att såga från motsatt håll med skjutande kedja och sätta an övre spetsen på barkstödet. Sågningen blir i regel mer ojämn och motormotståndet större.

Sparad kant-metoden, mindre träd
kaatosahaustekniikoita2
Genom att inte genomsåga hela träddiametern vid sågningen bakifrån utan spara en kant i motstående sida hindras trädet att gå bakåt så att fällredskap kan användas i fällskäret. När du säkrat trädet med brytjärn kapar du den sparade kanten. ­Sågskäret kan ligga något under tidigare skär så att du inte sågar i brytjärnet.

Sågning med instick

http://youtu.be/mVJoZuGLo1Y
Instick används vid de flesta fällningsmetoder och kan användas oavsett svärdslängd och trädstorlek. Det är mycket viktigt att insticksmetoden görs på ett sätt som beskrivs i detta stycke. Avviker man från metoden finns det stor risk att ett kast kan uppstå eftersom svärdsspetsen används först. Ge fullgas och sätt an den undre delen av svärdsspetsen (dragande kedja) något bakom den tänkta brytmånsbredden. När svärdsspetsen är insågad vrids svärdet försiktigt upp tills det är parallellt med riktskäret. Tryck sedan in svärdet i trädet. Justera brytmånsbredden på slutet.

Svänga runt-metoden

http://youtu.be/3R2IY5ABHmQ

1. Gör ett instick, så djupt som möjligt.
2. Såga fram till lämplig brytmånstjocklek parallellt med riktskäret. Såga rakt bakåt, ca en svärdsbredd, innan du svänger med sågen för att undvika att såga i brytmånen.
3. Såga runt stammen. Möt med samma tjocklek på brytmånen på andra sidan parallellt med riktskäret. Glöm inte att sätta in kil eller ett brytjärn innan fällskäret är färdigsågat. Det är mycket viktigt att brytmånen sågas jämnt.

Säkra hörnet-metoden
En säkring (en bit osågat trä) sparas till ett sista moment innan trädet fälls, därav namnet ”Säkra hörnet”. En stor fördel med metoden är att brytmånen kan sågas klart och besiktigas innan trädet fälls. Trädet kan heller inte gå bakåt pga hörnet. Metoden används också med fördel vid måttligt framåtlut eller bakåtlut.

Vid träddiameter mindre än svärdslängden

http://youtu.be/axwcIYNtYuY
1. Börja med att göra ett instick avsnittet "Sågning med instick". Såga igenom stammen och gör färdigt brytmånens bredd.
2. Fortsätt sedan att såga bakåt tills 2/3 av stammen är sågad. Drag tillbaka svärdet så att det bildas ett 5-10 cm brett hörn. Fortsätt sedan såga tills du nått igenom trädet. Kvar finns då ett hörn osågat virke. Hörnet skall ungefär ha samma ­sammanlagda area som brytmånen.
3. Slå in en kil i sågspåret rakt bakifrån.
4. Såga till sist av hörnet och trädet faller.

På en klenare trädstam sågas hörnet om lott så att inte man riskerar att såga i fällkilen. Om svärdet inte når genom stammen får motsvarande skär göras från motsvarande sida. Vid sidolut placeras säkringen (hörnet) långt bak på motsatta sidan som ­trädet lutar.

Träddiameter större än svärdslängden

http://youtu.be/U00lNE_8xN4
1. Gör ett instick till ca 60 % av trädets diameter.
2. Såga rakt bakåt igenom hela trädet.
3. Byt position till andra sidan av trädet. Gör ett instick till 60 % av trädets diameter och såga rakt bakåt tills det bildas ett lämpligt hörn.
4. För in kil eller brytjärn.
5. Såga till sist av hörnet, gärna snett ner för att undvika att såga i brytjärn / kil.

Träd med större diameter än dubbla svärdslängden

http://youtu.be/bMKxtfvr1Sg

1. Gör ett instick i mitten av riktskäret. Börja med en mjuk ansättning med dragande kedja för att undvika kast. Såga loss de centrala delarna av stubben genom att svänga svärdet.
2. Fortsätt sedan med dubbla instick och fäll trädet enligt säkra hörnet-metoden eller svänga runt-metoden.
Obs! Öka brytmånens grovlek eftersom du har minskat den totala brytmånslängden genom att göra insticket.

Om trädet är rötskadat
Röta angriper i huvudsak äldre och skadade träd. Var uppmärksam på om trädstammen har skador eller om trädet ser sjukt ut. Om nedre delen av stammen har en onormal ansvällning kan det vara en indikation på att veden är rötskadad. På granar är stammen då ofta kådig. När du börjar att såga i trädet bör du vara uppmärksam på om ­sågspånen är missfärgade.

Är veden missfärgad och mjuk ska du vara mycket försiktig. Vedfibrerna är försvagade när trädet är angripet av röta. Fällningsriktningen kan påverkas och äventyra din säkerhet. Fäll om möjligt i den naturliga fällriktningen. använd vinsch om du är osäker. Oftast avtar rötangreppet högre upp på ­trädet, så ett alternativ kan vara att fälla trädet med en extra hög stubbe.

www.konenygard.fi